Vedtekter for Heimly barnehage

VEDTEKTER FOR HEIMLY BARNEHAGE

 

1. EIER

Heimly barnehage eies og drives av følgende fem organisasjoner:

Det norske Misjonsselskap

Nordhordland Indremisjon

Norsk Luthersk Misjonssamband

Normisjon

Norsk søndagsskoleforbund

 

2. GRUNNLAG

Barnehagen drives i samsvar med Den Norske Kirkes bekjennelse, vedtekter fastsatt av eierne, Lov om barnehager (LOB), og til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og årsplan for barnehagen.

 

3. FORMÅL

Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og utvikle deres evner og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og omsorg for medmennesker i hjemland og mellom andre folkeslag.

 

4. FORVALTNING

Kommunen fører det lokale tilsyn med barnehagen etter gjeldende regelverk.

 

5. OPPTAK AV BARN

Søknad om opptak av barn skjer gjennom samordnet opptak for Bergen kommune, på elektronisk skjema. Søknadsfrist er 01. mars hvert år til hovedopptaket i august.

Dersom det søkes prioritert opptak må dokumentasjon ettersendes som brevpost til barnehageservice, og foresatte mottar skriftlig svar på om dokumentasjon er godkjent eller ikke.

Barnehagen innstiller ved opptak.

 

6. OPPTAKSKRETS OG PRIORITERINGSKRITERIER

Bergen kommune er barnehagens opptakskrets, og barnehagen følger kommunens prioriteringskriterier

A. Barn med nedsatt funksjonsevne, jmfr Lov om barnehager § 13.

B. Barn som er under vedtak av lov om barnevernstjenester § 4-12

C. Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (gjelder ikke nordiske og engelsktalende land), og/eller barnet har lite eller ingen norskkunnskaper(kartlagt og dokumentert av helsetjeneste)

D. Barn av enslige forsørgere i arbeid, under utdanning eller arbeidssøkende

E. Søsken av barn med plass i barnehagen

F. Barn av ansatte i barnehagen

G. Plassering etter venteliste med ansiennitet fra søkerdato (samordnet opptak)

 Foreldre som ikke får barnehageplass kan påklage vedtaket, jmf § 6- 13 i LOB

 

Ved opptak skal det tas hensyn til gruppesammensetningen i forhold til barnas alder og kjønn

 

7. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Tildelt barnehageplass beholdes ut juli det året barnet begynner på skolen, eller til plassen skriftlig sies opp med 2 måneders varsel.

Dersom plassen blir sagt opp etter 01. april, må det likevel betales ut juni måned.

Ved fødselspermisjon kan det søkes om permisjon fra barnehageplassen, og dette kan innvilges dersom et annet barn kan fylle plassen.

 

8. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år.

Åpningstiden er mandag-fredag fra klokken 07.15 til klokken 16.30.

 

9. FERIE

Barnehagen holder stengt 3 uker om sommeren i ukene 28, 29 og 30, gjeldende fra sommeren 2014. Under ferieavvikling kan avdelingene bli slått sammen.

 

10. FORELDREBETALING

Barnehagen følger maksprisene som bestemmes av myndighetene. Prisene på delte plasser bestemmes av driftsstyret.

Foreldrene betaler for 11 mnd i året, juli er betalingsfri. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

 

11. ANSATTE

 Barnehagens ansatte må være bekjennende kristne og forplikte seg på å arbeide i samsvar med barnehagens målsetting og gjeldende instruks.

 

12. ANSETTELSER

Eier v/ driftsstyret ansetter barnehagepersonell, fast ansettelse skal godkjennes av styret i Heimly bedehus.

 

13. TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST

A. Enhver person som utfører tjenester eller arbeid etter Lov om barnehager, har taushetsplikt (§ 20 LOB)

B. Den som arbeider i barnehage skal legge frem tilfredsstillende politiattest. (§ 19 LOB)

 

14. STYRINGSVERK

A. Samarbeidsutvalget (SU):

Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre, eier og ansatte, hver gruppe har 2 representanter.

Styrer i barnehagen er sekretær for SU og skal forberede sakene, sette opp saksliste og kalle inn til møter i samråd med formann. Styret i Heimly bedehus har arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Formann for dette styret har derfor møte- og talerett i samarbeidsutvalget for barnehagen.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerepresentantenes oppgaver er i tillegg til å delta på møter i samarbeidsutvalget, å medvirke til dugnad sammen med barnehagen, og å organisere deltakelse i 17.mai”toget”

B. Foreldreråd:

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen, og skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget, en fra hver avdeling, samt en vararepresentant for hver av disse.

C. Driftsstyret for barnehagen:

Driftsstyret består av 3 medlemmer, utnevnt av styret for Heimly bedehus (eier), og har tilsynsansvar for drift og vedlikehold av barnehagen (ansettelser, personalsaker, budsjett, regnskap o.l).

 

15. INTERNKONTROLL

Barnehagen har et internkontrollsystem som sikrer at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i følge forskrift om HMS

 

16. AREAL

Leke-og oppholdsarealet er satt til minst 4 m2 pr barn over 3 år, og minst 5,3 m2 pr barn under 3 år. Utearealet i barnehagen er ca 1100 m2.

 

17. UTLEIE AV LOKALER

Når det ikke hindrer den daglige drift av barnehagen, og i samarbeid med barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte-aktivitetstilbud. Dette gjelder ikke barnehagens kontor. Styret i Heimly bedehus eller den de gir fullmakt står ansvarlig for utleie og bruk. Lokalene må være ryddet og vasket etter bruk.

All slik bruk skal avklares med barnehagen.

 

18. VEDTEKTSENDRINGER

Styret i Heimly bedehus er ansvarlig for endring av vedtektene. Paragraf 2 første avsnitt, og paragrafene 3 og 11 kan ikke endres.

 

 

 

Endret oktober 2015